Algemene voorwaarden Cahoots

 Tot stand gekomen op 16 oktober 2013.

Algemene Voorwaarden Cahoots, gevestigd aan Veldmaarschalk Montgomerylaan 575, 5612BN, te Eindhoven, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 53159608.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: Een opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: Een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Cahoots: Cahoots, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 53159608.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Cahoots voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Cahoots en de opdrachtgever.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

 

1 Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Cahoots en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cahoots, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Cahoots en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en

2 Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

2.3 Cahoots kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Cahoots daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cahoots anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Cahoots niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Cahoots.

4 Duur overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5 Hosting

5.1 Cahoots heeft eigen cloudhosting tot beschikking.

5.2 Cahoots verschaft de Opdrachtgever toegang tot een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Opdrachtgever toegang kan verkrijgen tot zijn bestanden.

5.3 De limiet voor gebruik van de schijfruimte en van het dataverkeer kan elk moment in overleg met Opdrachtgever worden verhoogd door Cahoots. Voor deze verhoging heeft Cahoots het recht een bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Bij overschrijding van de gebruikslimiet voor schijfruimte is het niet meer mogelijk om bestanden te plaatsen binnen het account van de Opdrachtgever.

5.5 Bij overschrijding van de verbruikslimiet voor het dataverkeer wordt het account van Opdrachtgever geblokkeerd en kan er geen uitwisseling van gegevens meer plaats vinden.

6 Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Cahoots de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 6.2 De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cahoots zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Cahoots de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

6.5 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Cahoots daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Cahoots proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

6.6 Cahoots zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Cahoots kunnen worden toegerekend.

6.7 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Cahoots zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

7 Uitvoering overeenkomst

7.1 Cahoots zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Cahoots heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Cahoots heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cahoots het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Cahoots niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cahoots het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Cahoots.

7.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Cahoots het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.8 Cahoots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 7.9 Cahoots is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cahoots kenbaar behoorde te zijn.

8 Honorarium

8.1 Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Bedrijf exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.2 Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

9 Wijziging honorarium

9.1 Indien Cahoots bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Cahoots gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

9.2 Indien Cahoots het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.3 Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

(i) de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Cahoots rustende verplichting ingevolge de wet;
(ii) de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
(iii) Cahoots alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
(iv) bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

9.4 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

9.5 Cahoots zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Cahoots zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

10 Uitvoeringstermijnen

10.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Cahoots opgegeven termijn.

10.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

10.3 Indien Cahoots gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Cahoots heeft verstrekt.

10.4 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Cahoots schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Cahoots alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

10.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Cahoots zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Cahoots binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

11 Betaling

11.1 Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Cahoots aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Cahoots aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

11.3 Cahoots is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie kan per maand, kwartaal of jaar plaatsvinden.

11.4 Cahoots en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Cahoots en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Cahoots onmiddellijk opeisbaar.

11.7 Cahoots kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Cahoots kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.8 Cahoots heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. Cahoots heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

12 Incassokosten

12.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

12.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Cahoots, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

12.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Cahoots, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

12.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

13 Tegoedbon

13.1 Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Cahoots.

13.2 De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

13.3 Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

13.4 Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door Cahoots in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cahoots totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

14.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

14.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

15 Opschorting

15.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Cahoots het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

15.2 Voorts is Cahoots bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

(i) na het sluiten van de Overeenkomst Cahoots omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
(ii) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
(iii) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Cahoots kan worden gevergd.

15.3 Cahoots behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

16 Ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Cahoots bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

16.2 Voorts is Cahoots bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

(i) na het sluiten van de Overeenkomst Cahoots omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
(ii) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
(iii) door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Cahoots kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
(iv) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cahoots kan worden gevergd;
(v) de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
(vi) de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
(vii) de Opdrachtgever komt te overlijden.

16.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

16.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cahoots op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

16.5 Indien Cahoots de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Cahoots niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

16.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Cahoots het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

17 Overmacht

17.1 Een tekortkoming kan niet aan Cahoots of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

17.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cahoots geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cahoots niet in staat is de verplichtingen na te komen.

17.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Cahoots in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

17.4 Cahoots heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cahoots zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

17.6 Zowel Cahoots als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

17.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Cahoots zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

17.8 Indien Cahoots ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cahoots gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

18 Garanties

18.1 Cahoots garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

18.2 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

18.3 Indien de door Cahoots verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

18.4 Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Cahoots, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

18.5 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

18.6 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Cahoots in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

18.7 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Cahoots geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

19 Onderzoek en reclame

19.1 De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

19.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Cahoots gemeld te worden.

19.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Cahoots gemeld te worden.

19.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

19.5 De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Cahoots aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Cahoots nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Cahoots niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

19.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Cahoots binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

19.7 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

20 Aansprakelijkheid

20.1 Cahoots is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Cahoots.

20.2 Cahoots is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

20.3 Cahoots is nimmer aansprakelijk voor het uitlekken of verliezen van bestanden ten gevolge van uitval, storingen, buitenwerkingstelling of ten gevolge van omstandigheden die aan de Opdrachtgever toegerekend kunnen worden, zoals het uitlekken of verliezen van het wachtwoord of een virus.

20.4 Indien Cahoots aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cahoots beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Cahoots uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

20.5 Cahoots is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Cahoots ingeschakelde derden.

21 Vrijwaring

21.1 De Opdrachtgever vrijwaart Cahoots voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Cahoots en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

21.2 Indien Cahoots uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Cahoots zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cahoots en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

22 Verjaringstermijn

22.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens Cahoots en de door Cahoots (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

22.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Cahoots ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

23 Intellectuele eigendom

23.1 Cahoots behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

23.2 Cahoots behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

24 Privacy

24.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Cahoots verstrekt, zal Cahoots zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

24.2 Cahoots mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

24.3 Het is Cahoots niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

24.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cahoots gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cahoots zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cahoots niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

24.5 De Opdrachtgever gaat akkoord dat Cahoots de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

24.6 Cahoots behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

25 Cookies

25.1 Bij het bezoeken van onze website kan Cahoots informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

25.2 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Cahoots verstrekt en Cahoots verzamelt, zal Cahoots zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

25.3 Cahoots mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

25.4 De informatie die Cahoots verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

25.5 Het is Cahoots niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

25.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cahoots gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cahoots zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cahoots niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

25.7 De Opdrachtgever gaat akkoord dat Cahoots de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

25.8 Cahoots behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

26 Nieuwsbrief

26.1 De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

26.2 De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

26.3 De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

26.4 De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

27 Toepasselijke recht en geschillen

27.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cahoots partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

27.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

28 Vindplaats

28.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven onder nummer 53159608.

28.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Cahoots.

 

Algemene voorwaarden in PDF document